Selectia participantilor la mobilitati.

PROCEDURA DE SELECTIE A PARTICIPANTILOR LA CURSURI DE FORMARE.

Şcoala Gimnazială Victoria

Strada Nuferilor, Nr. 334

Comuna Victoria, Jud. Braila

Tel/Fax 0239699725

Nr.  16 /  30   .09.2019

 

PROCEDURA DE SELECTIE A PARTICIPANTILOR LA CURSURI DE FORMARE

In cadrul proiectului Erasmus+ ka1 “Drumul catrre normalitate”

Numar de referinta proiect 2019-1-RO01-KA101-061975

 

 1. Dispozitii generale

Prezenta procedură stabilește modalitatea de selecție a participanților la cursuri de formare din cadrul proiectului Erasmus+ - Acțiunea Cheie1  „Drumul catre normalitate”

 

SCOPUL procedurii  este  selectarea a 10  cadre didactice participante la  cursuri  de  formare în  cadrul proiectului  și  a 1-2  cadre  didactice  cu  statut de rezervă pentru  fiecare  curs.

 

Selecția participanților la mobilitățile de formare din cadrul proiectului se realizează de către Comisia de selecție, cu respectarea prezentei proceduri, în conformitate cu angajamentele asumate prin proiectul aprobat, contractul de finanțare  cu anexele sale, Ghidul   Programului  Erasmus+

 

 1. Organizarea si desfasurarea procesului de selectie

1  Comisia de selectie

 1. Stabilirea Comisiei de selecție se va face prin decizie interna a directorului.
 2. Comisia de selecție va fi formată din coordonatorul proiectului si 4 membri care nu aplică pentru cursurile de formare din cadrul acestui proiect. (Reprezentantul parintilor in CA al scolii, 1 reprezentant al Consiliului Local, Inspectorul de proiecte si programe ISJ Braila, 1 profesor de engleza  dintr-o alta scoala din judet).
 3. Principalele atribuții  ale Comisiei de selecție sunt:
 • verificarea dosarelor
 • afișarea listei candidaților înscriși
 • detalierea criteriilor și subcriteriilor de evaluare și a punctajelor conform anexei 6
 • soluționarea contestațiilor
 • întocmirea listei participanților la cursuri și a rezervelor în ordinea descrescătoare a  punctajelor pentru fiecare curs de  formare
 • afișarea rezultatelor
 • întocmirea procesului verbal al selecției  și predarea acestuia către coordonatorul  proiectului

 

 1. Membrii Comisiei de selecție vor asigura:
 • evaluarea obiectivă a candidaturilor
 • transparența procesului de selecție
 • respectarea procedurilor și a termenelor stabilite în calendarul selecției
 • păstrarea confidențialității pe toată durata evaluării

 

 1. e. Concursul de selectie a participantilor consta in :

- Depunerea dosarului de candidatura

-Sustinerea probei de interviu

Procesul  de  selecție se va  desfășura în conformitate cu  calendarul stabilit (Anexa 1 a prezentei proceduri).

Informarea  cadrelor  didactice privind  procedura de  selecție  se  va  realiza  prin afişarea  prezentei proceduri la   avizierul  din  cancelarie  și  la  avizierul  Erasmus+  şi  prin  prezentarea  acesteia  în Consiliul Profesoral.

Profilul  participanților  pentru  fiecare  curs  este  prezentat  în  Anexa  2.

Descrierea  rezultatelor  învățării  pentru  fiecare  curs se  regăsește în  Anexa 3.

Responsabilitățile și activitățile care vor trebui desfășurate de cadrele didactice participante la cursurile de formare sunt  specificate  în  Anexa 4.

 1. Depunerea si inregistrarea dosarului de candidatura

Depunerea dosarelor de candidatură se va face la  secretariatul școlii, cu număr de înregistrare în registrul proiectului.

Dosarul de candidatură va conține următoarele documente:

 • Cerere-tip de înscriere (Anexa 5)
 • Scrisoare de intenție care să cuprindă argumentarea necesității de formare
 • CV Europass
 • Grila de evaluare in vederea selectarii pentru mobilitati din cadrul proiectului DCN(anexa 6)
 • Pașaport lingvistic Europass
 1. Desfasurarea selectiei

Selectia in vederea participarii la mobilitatile cu scop de formare, cuprinde urmatoarele probe:

-Evaluarea CV-ului conform anexei 6.1(80 puncte)

-Evaluarea probei de interviu conform anexei 6.2 (20 puncte)

Nu există limită minimă de punctaj. Ierarhizarea se va face pentru fiecare curs în parte, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, în funcție de opțiunile candidaților.

Rezultatele finale vor fi publicate la avizierul Erasmus+ și la avizierul din cancelarie.

Dacă un participant declarat admis nu poate efectua mobilitatea, locul este preluat de primul ca punctaj de pe lista de rezervă.

Criterii de departajare: titular al institutiei; perioada activa ramasa.

Eventualele contestații se rezolvă de către Comisia de selecție, conform calendarului procesului de selecție.

 • Dispozitii finale

La încheierea procesului de selecție, responsabilul Comisiei de selecție va preda coordonatorului de proiect un proces verbal al selecției, semnat de membrii Comisiei de selecție, împreună cu borderourile, fișele de evaluare și rezultatele candidaților.

In cazul in care un participant renunta la mobilitate dupa achizitionarea biletului de calatorie, acesta va suporta plata integrala a biletului.

 

Anexa 1

 

CALENDARUL SELECȚIEI PARTICIPANȚILOR LA CURSURI DE FORMARE

în cadrul proiectului Erasmus+ KA1 „Drumul catre normalitate”

 

 

Nr. crt. Activitatea Responsabil Data
1. Informarea cadrelor didactice din Școala Coordonator proiect  

 

07. oct. 2019

Gimnazială Victoria
2. Afişarea prezentei proceduri Coordonator proiect  

 

08.oct. 2019

la avizierul Erasmus+ și
la avizierul din cancelarie
3. Emiterea deciziei interne referitoare la Director 30. sept . 2019
constituirea Comisiei de selecție
4. Depunerea dosarelor pentru înscrierea la cadre didactice 04-15nov. 2019
concursul de selecție la secretariatul
școlii, cu număr de înregistrare
5. Elaborarea fisei de evaluare Comisia de proiect 07 oct – 15 nov. 2019
7. Evaluarea dosarelor candidaților

 

Sustinerea interviului

Comisia de selecție 18.nov. 2019

 

Ora 13.00

9. Afișarea rezultatelor ( la Comisia de selecție 19 nov. 2019
avizierul Erasmus+ și la avizierul din
cancelarie)
10. Depunerea contestațiilor Comisia de selecție 19 nov. 2019
11. Rezolvarea contestațiilor Comisia de selecție 19-20 nov. 2019
12. Afișarea rezultatelor finale ( Comisia de selecție 20 nov . 2019
la avizierul Erasmus+ și la avizierul
din cancelarie)

 

Anexa 2

 

 

 

PROFILUL  PARTICIPANȚILOR LA CURSURI DE FORMARE

în cadrul proiectului Erasmus+ KA1 „Drumul catre normalitate”

 

 

 

Vor fi selectate 10 cadre didactice pentru participarea la cursuri:

 

1."Inclusive education: tackling with classroom diversity and early school leaving"

Furnizor de curs: Idec Training Centre

Perioada de desfăşurare: 17 – 23.05.2020

Loc de desfăsurare: Piraeus, grecia

Participanţi: 5 profesori de invatamant primar si/sau gimnazial + coordonatorul de proiect in calitate de monitor

 

 

 1. "We are all special"
 2. Furnizor de curs: Europass

Perioada de desfăşurare: 10-15.08.2020*

Loc de desfăsurare: Barcelona, Spania

Participanţi: 5 profesori de invatamant primar si/sau gimnazial.

 

Participanții la mobilități trebuie să dețină:

- Competențe   de   abilitare  pe  curriculum;

- Competente TIC

- Abilitati de comunicare in limba engleza nivel conversational(avizat prin intermediul interviului)

- Experiență în derularea de proiecte educaționale judetene, nationale, europene.

-Cunostinte despre programul Erasmus+, cu precadere a despre actiunea cheie 1.

De asemenea, trebuie să își manifeste disponibilitatea de a lucra și în afara orelor de curs, de a participa la cursurile de pregatire lingvistica, pedagogica si culturala, de a respecta termene-limită și de a realiza materialele și activitățile proiectului. Trebuie să dovedească interes pentru formarea continuă prin studii derulate constant pe toată durata carierei.

 

Anexa 3

 

 

REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII DOBÂNDITE PRIN CURSURI DE FORMARE în                  cadrul proiectului Erasmus+ KA1 “Drumul catre normalitate”

 

 

Pentru cursul " Inclusive education:tackling with classroom diversity and early school leaving"- Piraeus, Grecia , cadrele didactice vor dobândi:

 • cunoştinţe: - diversitatea in salile de clasa,evaluarea in procesul de invatare, curriculum de proiectare si programare pentru a sprijini toti elevii
 • vor sti sa monitorizeze, inregistreze si sa raporteze traseul educational al elevilor;
 • abilitati: - vor fi capabili sa proiecteze activitati adaptate nevoilor copiilor cu cerinte educative speciale; vor fi capabili sa comunice eficient cu familiile elevilor cu CES; isi vor dezvolta abilitatile de comunicare in lb engleza
 • vor fi capabili să aplice metode şi tehnici pentru a atinge obiectivele din planul de intervenţie personalizat;
 • atitudini: - creşterea motivaţiei profesorilor de a lucra cu copiii cu cerinţe educative speciale;

Pentru cursul "We are all Special"- Inclusion and Support to Special Needs Students in and out of the Classroom – Barcelona, Spania, cadre didactice vor dobândi:

 • cunoştinţe: - vor cunoaste manifestari generale ale dizabilitatilor principale precum dislexia, dispraxia, tulburarilor emotionale si comportamentale precum ADHD, ADD, depresia, ale tulburarilor de dezvoltare, dizabilitatilor fizice si intelectuale;
 • să ştie să utilizeze instrumente TIC pentru a sprijini toți elevii într-un cadru incluziv;
 • abilităţi: - vor avea capacitatea de a preveni comportamentele de izolare, etichetare, marginalizare luand in considerare interactiunea si sprijinul reciproc ca elemente fundamentale;

vor utiliza tehnici de relaxare eficiente si activitati bazate pe miscari, in timpul orelor, cu toti elevii

 • vor fi capabili să dezvolte strategii, tehnici şi resurse de învăţare printr-o serie de activităţi practice (de exemplu, studii de caz) pentru toţi elevii;
 • atitudini: - dezvoltarea Increderii de sine a profesorilor de a lucra cu copiii cu cerinţe educative speciale

 

Anexa 4

 

RESPONSABILITĂȚILE ȘI ACTIVITĂȚILE CARE VOR TREBUI DESFĂȘURATE DE CADRELE DIDACTICE PARTICIPANTE LA CURSURILE DE FORMARE

 

în cadrul proiectului Erasmus+ KA1 „Drumul catre normalitate”

 

 

 • Prezenţa zilnică la cursuri a participanţilor este obligatorie.
 • Completarea unui raport individual la revenirea în țară după participarea la curs;
 • Completarea de chestionare aplicate de către responsabilul cu monitorizarea şi evaluarea proiectului;
 • Asistențe la orele de curs ale participanților la mobilități după curs;

 

Realizarea unui plan de diseminare care sa contina:

-Prezentarea rezultatelor mobilitatilor / sustinerea de activitati demonstrative in cadrul  cercului metodic judetean

-Realizarea unor planuri de interventie personalizate

-Diseminarea experientei dobandite prin prezentarea aspectelor esentiale ale cursului in cadrul CP(PLIANTE, POWER-POINT), sustinerea unei lectii demonstrative in cadrul comisiei metodice cu exemplificarea celor invatate la curs, destinata transferului de bune practici catre cadrele care nu participa la curs.

 

Anexa 5

 

Domnule Director,

Subsemnatul(a)  _______________________________________, posesor al actului de identitate CI/BI seria_____ , nr._______________, profesor titular/suplinitor pe catedra de____________________________ la Scoala Gimnaziala Victoria, va rog sa imi aprobati inscrierea la concursul de selectie in vederea participarii la cursul de formare_______________________________________________________________________  care se va desfasura la________________________________in perioada_____________________ in cadrul proiectului Erasmus+ - Actiunea Cheie 1 “Drumul catre normalitate”.

 

Declar ca am luat la cunostinta prevederile legale in vigoare si informatiile prevazute in Ghidul programului Erasmus+2019, si in Apelul national la propuneri pentru proiecte Erasmus+ 2019(disponibile pe site-ul https://www.erasmusplus.ro/documente-candidatura  ), precum si de obligatia pe care o am de a respecta contractul incheiat intre mine si Scoala Gimnaziala Victoria(  ca parte a contractului dintre Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Școala Gimnazială Victoria).

 

Mă angajez să respect cerințele și termenele prevăzute de implementarea proiectului Erasmus+ - Acțiunea Cheie1 „Drumul catre normalitate”, să particip la activitățile care îmi revin și să întocmesc toate documente solicitate de echipa de proiect, să asigur diseminarea informațiilor dobândite din cursul de formare la care mă înscriu și să asigur sustenabilitatea proiectului.

 

 

 

 

Data:                                                                                          Semnatura:

 

TOP